Friday, 14/05/2021 - 01:59|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Bá Xuyên

Giám sát công tác Vệ sinh an toàn thực phẩm trường học và Y tế trường học năm học 2020-2021

Thực hiện theo công văn số 782/KH- TTYT- PGDĐT về Kế hoạch phối hợp giữa Trung tâm y tế Sông Công và Phòng giáo dục và đào tạo về giám sát công tác y tế trường học năm học 2020- 2021

Thực hiện theo công văn số 782/KH- TTYT- PGDĐT về Kế hoạch phối hợp giữa Trung tâm y tế Sông Công và Phòng giáo dục và đào tạo về giám sát công tác y tế trường học năm học 2020- 2021

1. C6ng tric t6 chfc, k6 hoach. 2. Cdng t6c Quin ly, bio vQ vi chim s6c sr?c kh6e hgc sinh. 3. COng tric Truydn thdng GDSK. 4. Diiiu ki6n c6p thoft nudc vir vO sinh m6i trud'ng. 5. Phdng Y t6, nh6n vi6n y t6 trudng hgc. 6. An toin vQ sinh thuc phAm. 7. B6o c6o vir aLinh gi6 vii c6ng tic y tG trudng hoc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: mnbaxuyen.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 8
Tháng 05 : 178
Năm 2021 : 1.270