Sunday, 31/05/2020 - 15:53|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Bá Xuyên

kế hoạch đổi mới giáo dục năm 2017-2018

Tài liệu đính kèm: Tải về

PHÒNG GD&ĐT SÔNG CÔNG

TRƯỜNG MN BÁ XUYÊN

 


Số: / KH- MNBX

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do-Hạnh phúc


Bá xuyên, ngày 18tháng 9 năm 2017

KẾ HOẠCH

ĐỔI MỚI QUẢN LÝ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên và phòng giáo dục và đào tạo thành phố Sông Công;

Căn cứ vào kế hoạch số 79 /KH – MNBX ngày 15 tháng 9 năm 2017 kế hoạch năm học 2017 – 2018 của trường mầm non Bá Xuyên;

Nay trường mầm non Bá Xuyên xây dựng kế hoạch “ Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” năm học 2017 – 2018 tập trung trọng tâm vào các nội dung cụ thể như sau:

I. Mục tiêu

Nâng cao hiệu quả của công tác quản lý trong nhà trường.

Nâng cao ý thức, thay đổi về tư duy của CBGV trong việc đổi mới quản lý, đổi mới phương pháp giảng dạy;

Nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

II. Biện pháp thực hiện.

1. Tiếp tục thực hiện 3 cuộc vận động lớn và phong trào thi đua xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực”:

- Ban giám hiệu nhà trường phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên trong đơn vị tiếp tục thực hiện 3 cuộc vận động lớn và phong trào thi đua xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Việc tuyên truyền, giáo dục các nội dung trên phải được tiến hành thường xuyên, liên tục nhằm cũng cố lòng yêu nghề, ý thức tu dưỡng đạo đức, nhân cách, lối sống và ý thức phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đội ngũ.

- Trên cơ sở làm tốt công tác tư tưởng đội ngũ giáo viên đề cao trách nhiệm đối với học sinh trong giảng dạy.

2. Nâng cao nhận thức cho tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên:

- Để thực hiện có hiệu quả về đổi mới công tác quản lí, trước hết cần quan tâm đến nhận thức của đội ngũ trong đơn vị .

- Để làm được điều này nhà trường đã phối hợp với đoàn thể và cả hệ thống chính trị làm công tác tư tưởng, từ Chi bộ cho đến ban lãnh đạo nhà trường, đến các tổ trưởng chuyên môn, rồi đến từng giáo viên trong đơn vị, phải được nhận thức đúng đắn và quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra.

2.1. Đối với BGH và cốt cán:

Phải có tư tưởng đồng nhất và quyết tâm thực hiện đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

2.2. Đối với giáo viên trong đơn vị :

- Phải được nhận thức đúng đắn về đổi mới trong sử dụng phương pháp giảng dạy, sử dụng thiết bị dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, hiệu quả đào tạo của nhà trường.

- Đổi mới là một quy luật vận động không ngừng và đổi mới để phát triển, để nâng cao chất lượng giáo dục.

- Thước đo của điều này là Hiệu quả chất lượng, hiệu quả công tác thông qua kết quả kiểm tra theo định kì (không nói suông, nói nhiều làm ít hoặc nói không đi đôi với làm).

3. Chỉ đạo đổi mới phương pháp giảng dạy :

3.1. Quan điểm đổi mới pp ở từng tiết dạy :

Mỗi tiết dạy phải đảm bảo được 3 mục tiêu cơ bản sau :

- Một là : Cải tỉến phương pháp giảng dạy nhằm đảm bảo : “Giúp học sinh phát triển tư duy, để các em nhớ lâu và nhớ bền vững hơn”.

- Hai là : “Tạo được hứng thú trong tiết dạy để giúp các em ham thích học tập, tích cực tham gia vào các hoạt động cô tổ chức”.

- Ba là :  Đánh giá trẻ và có kế hoạch bồi dưỡng.

3.2. Chỉ đạo trong sinh hoạt chuyên môn:

- Tập trung trao đổi phương pháp dạy ở những tiết khó. Cách sử dụng ĐDDH để giúp học sinh dễ lĩnh hội kiến thức. Tổ chức dự giờ thăm lớp. Phân công làm ĐD đồ chơi tự tạo … Mở chuyên đề và các cuộc hội thảo về đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng.

- Hàng năm Ban giám hiệu trường phối hợp với Công đoàn  tổ chức Hội thảo “Báo cáo kết quả kinh nghiệm sau một năm học về đổi mới phương pháp giảng dạy” ( vào tháng 8 hàng năm ) có khen thưởng cho những kinh nghiệm hay. Qua Hội thảo này giáo viên đã rút ra được nhiều kinh nghiệm cho bản thân thông qua những kinh nghiệm của các đồng nghiệp sau một năm học.

4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy

Tăng cường bồi dưỡng năng cao trình độ tin học của CBGV. Chỉ tiêu 100% CBGV phải có chứng chỉ B tin học.

Sử dụng các phần mềm quản lý để đáp ứng nhu cầu quản lý chung của ngành.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học. 100% giáo viên phải có ít nhất 2 tiết dạy ứng dụng CNTT trong năm học, tất cả GV phải biết ứng dụng internet phục vụ cho công tác giảng dạy, có địa chỉ mail để thực hiện việc trao đổi thông tin trên mạng.

5. Đối với công tác quản lý

Phân công, sắp xếp đội ngũ hợp lý, đúng năng lực nhằm phát huy năng lực, sở trường của các nhân.

Đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua Dạy tốt – học tốt, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để CB – GV phấn đấu đạt được thành tích cao, thực chất trong công tác thi đua.

Tăng cường công tác kiểm tra chuyên môn, nội dung kế hoạch, ngày giờ công, công tác chủ nhiệm lớp. Tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá nghiêm túc việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua” Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Tích cực làm tốt công tác tuyên truyền vận động, huy động các lực lượng xã hội địa phương và gia đình học sinh tham gia xã hội hóa GD, chăm lo tốt cho sự nghiệp GD ở địa phương.

III. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng:

- Xây dựng kế hoạch kèm theo những giải pháp cụ thể và triển khai thực hiện đến toàn thể cán bộ, giáo viên trong đơn vị.

- Tham mưu với cấp trên cấp thêm những thiết bị dạy học, đồng thời lập kế hoạch mua sắm phù hợp điều kiện nhà trường để ứng nhu cầu sách, thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy và học.

- Chỉ đạo tốt các hoạt động của tổ chức, cá nhân trong nhà trường.

2. Trách nhiệm của Phó Hiệu trưởng:

- Xây dựng các kế hoạch chi tiết cụ thể về hoạt động chuyên môn, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và theo dõi các hoạt động chuyên môn, đặc biệt quan tâm kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá học sinh theo chuẩn kiến thức, kỹ năng.

- Thường xuyên kiểm tra và lập kế hoạch trang bị, nâng cấp CSVC phục vụ dạy và học. Thường xuyên chăm lo công tác vệ sinh, môi trường, quan tâm đúng mức đến việc xây dựng và giữ gìn cảnh quan trường học. Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua học tập trong nhà trường.

3. Trách nhiệm của Tổ trưởng chuyên môn:

- Xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể về hoạt động chuyên môn của tổ, thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và theo dõi hoạt động chuyên môn của các thành viên trong tổ.

- Tổ chức các hoạt động chuyên môn phù hợp với đặc điểm tình hình cụ thể của tổ, trú trọng việc đổi mới trong hoạt động của tổ.

4. Trách nhiệm của giáo viên

- Xây dựng cụ thể kế hoạch đổi mới của cá nhân trong công tác giảng dạy năm học 2017 -  2018.

- Thực hiện nghiêm túc phân phối chương trình, nghiên cứu và thực hiện giảng dạy theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của từng nhóm lớp chương trình cụ thể. Tích cực đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá học sinh, đổi mới phương pháp dạy theo hướng tích cực.

- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn đặc biệt chú ý đến việc soạn, giảng.

Trên đây là kế hoạch thực hiện đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục năm học 2017 – 2018.

 

                                                                             HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

  • PGD&ĐT;
  • Các bộ phận trường;
  • Lưu: VP.

 

 

 

 

 

Tác giả: admin
Nguồn: mnbaxuyen.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 1
Tháng 05 : 710
Năm 2020 : 4.049