Thực hiện theo công văn số 659 của Sở GD và ĐT Thái Nguyên về tănng cường thực hiện theo Thông tư 36 /2017